ابن سینا و ابن مسکویه

علی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود كه علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سر آمد عصر شد. روزی به مجلس درس ابو علی بن مسكویه ، دانشمند معروف آن زمان ، حاضر شد . با كمال غرور گردویی را به جلوی ابن مسكویه افكند و گفت : مساحت سطح این را تعیین كن . ابن مسكویه جزوه هایی از یك كتاب كه در علم اخلاق و تربیت نوشته بود ( كتاب طهارت الاعراق ) ، به جلوی ابن سینا گذاشت و گفت : تو نخست اخلاق خود را اصلاح كن تا من مساحت سطح گردو را تعیین كنم ، تو به اصلاح اخلاق خود محتاج تری از من به تعیین مساحت سطح کرد و بوعلی از این گفتار شرمسار شد و این جمله راهنمای اخلاقی او در همه عمرش قرار گرفت.
 

Loading the player...