سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اسانس گیری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اسانس گیری

Loading the player...

دانلود

براي انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ( شیشه، استیل، چینی و غیره ) داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روي آن می ریزند. براي اینکه از تغییرات شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روي مواد متشکله گیاهی، جلوگیري شود عمل عصاره گیري را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن درب ظرف عصاره گیري از تبخیر حلال جلوگیري می نمایند. عمل عصاره گیري را ضمن تکان دادن و یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیري را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد نگهداري نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایاي روش ماسراسیون این است که این روش بدون به کار بردن دستگاه ها و ابزار هاي پیچیده و در یک محیط کار محدود قابل انجام بوده و با به کار بردن حلال هاي یکنواخت می توان به کمک این روش عصاره هایی با میزان مواد موثره یکنواخت به دست آورد. از معایب این روش، زمان طولانی انجام عصاره گیري می باشد که می تواند موجب از بین رفتن مواد دارویی در باقیمانده گیاهی گردد. روش ماسراسیون را باید هنگامی به کار برد که گیاه مورد عصاره گیري داراي مقدار کم یا فاقد مواد غیر محلول سلولی باشد.