اسلام و حقوق کودک

نویسنده: آیت‌الله دکتر احمد بهشتی –ناشر : انتشارات بوستان کتاب
در مقدمه ی کتاب اسلام وحقوق کودک آمده است:کودک، سرمایة بزرگ خانواده و اجتماع است که باید از آن مراقبت کرد، اما بی‌تردید این کار به حقوق و «بایدها و نبایدها»یی نیاز دارد تا بتوان این حراست را به خوبی انجام داد، این حقوق کدام است و نگرش اسلام در این‌باره چیست؟
کتاب اسلام و حقوق کودک در یک پژوهش تطبیقی، حقوق کودک را از نظر اسلام با نگاهی به اعلامیه حقوق کودک، با این سر فصل‌ها کاویده است:
رفع تبعیض، حمایت کودک، نام گزینی، تأمین امنیت خاطر، محبت و تفاهم، تعلیم و تربیت، تأمین حوایج و رفع مزاحمت و مشقت، کودکان استثنایی.