امتحان هوش‏

تا آخر ، هيچ يك از شاگردان نتوانست به سؤالى كه معلم عاليقدر طرح كرده بود جواب درستى بدهد . هر كس جوابى داد و هيچ كدام مورد پسند واقع نشد . سؤالى كه‏ رسول اكرم در ميان اصحاب خود طرح كرد اين بود: « در ميان دستگيره ‏هاى ايمان كدام يك از همه محكمتر است؟ » . يكى از اصحاب : نماز . رسول اكرم : نه . ديگرى : زكات . رسول اكرم : نه . سومى : روزه . رسول اكرم : نه . چهارمى : حج و عمره . رسول اكرم : نه . پنجمى : جهاد . رسول اكرم : نه . عاقبت جوابى كه مورد قبول واقع شود از ميان جمع حاضر داده نشد ، خود حضرت فرمود: « تمام اينهايى كه نام برديد كارهاى بزرگ و بافضيلتى است ، ولى هيچ كدام از اينها آنكه من پرسيدم نيست . محكمترين دستگيره‏هاى ايمان دوست داشتن به‏ خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست .
 

Loading the player...