جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

آنفلوآنزا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آنفلوآنزا

Loading the player...

دانلود

بیش از ۱۰۰ نوع ویروس مختلف میتوانند سرماخوردگی ایجاد کنند. اما ویروسهایی که باعث آنفلوانزا میشوند زیاد نیستند. همین مطلب یعنی انواع کم ویروسهایی که باعث آنفلوانزا میشوند باعث شده واکسنهایی تهیه شود که به پیشگیری از آنفلوانزا کمک میکنند. اما در مورد سرماخوردگی ساختن واکسن به دلیل تعداد زیاد ویروسها میسر نیست.

استرس، خستگیشدید، تغذیهنامناسب، وجود بیماریاخیر کهموجبکاهشمقاومتبدنشدهباشد، بیماریمزمن، خصوصاً بیماریمزمنقلبییا ریوی، حاملگی(سهماهسوم)، افرادیکهدر یکمحیطنیمهبستهزندگیمیکنند، سرکوبایمنیناشیاز دارو یا بیماریو مکانهایشلوغبههنگامبروز همهگیریاز عواملافزایشدهندهخطر هستند.