جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

اهداف طرح جامع مالیاتی کدامند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اهداف طرح جامع مالیاتی کدامند

Loading the player...

دانلود

پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات
استقرار سامانه نرم افزاری یکپارچه در یک اداره مالیاتی، نیازمند وجود تامین پیش نیازها و زیرساختها اعم از فنی ، انسانی ، سازمانی و ... بسیاری است. اجرای مجموعه ای متنوع از فرایندهای گوناگون که این زیرساخت ها و پیش نیازها را فراهم می کنند و اداره مالیاتی را برای اجرای سامانه آماده می سازند، در قالب پروژه « پیاده سازی طرح جامع مالیاتی» تعریف شده اند. آنچه در این سند به آن پرداخته می شود، جزییات هریک از فعالیت های اجرایی است که با توجه به تجارب پیاده سازی در موج های اول تا پنجم پیاده سازی پروژه و نیز برمبنای آخرین ویرایش برنامه پیاده سازی ملی طرح جامع مالیاتی که در خرداد ماه ۱۳۹۳تهیه شده، به روز رسانی شده است.
نگهداری و به روز رسانی این سند با توجه به موارد زیر اهمیت بسیاری دارد:
* تکمیل شدن سامانه نرم افزاری یکپارچه
* تجارب استقرار سامانه در هر اداره
* تغییرات برنامه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات
* مکانیزم های برنامه ریزی شده برای اجرای ملی پروژه
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، اهداف برنامه های توسعه ای پنج ساله و در چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت به عنوان مبنای اصلی تحقق عدالت به ویژه در حوزه مالیات، طرح جامع مالیاتی به عنوان برنامه و طرح محوری طرح تحول اقتصادی، برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد. در سال ۱۳۸۳، سازمان امور مالیاتی کشور با بهره گیری از دانش و تخصص مجموعه ای از خبرگان و متخصصان درون سازمانی و برون سازمانی و هم چنین شرکت های مشاوره ای داخلی و خارجی، طرح جامع مالیاتی را در قالب پنج مجموعه و ۳۲ پروژه تدوین نمود. برخی از پروژه های سی و دوگانه صرفا ماهیت مطالعاتی و طراحی داشته، تعدادی شامل مراحل مطالعاتی و پیاده سازی بوده و گروهی هم صرفا بر پیاده سازی نتایج مطالعات سایر پروژه ها تمرکز دارند.
پیاده سازی آن دسته از پروژه های سی و دو گانه طرح جامع مالیاتی که در نهایت به استقرار سامانه نرم افزاری یکپارچه در یک اداره مالیاتی منجر می شود، در قالب پروژه « پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات» تعریف و برنامه ریزی شده است که شرح این پروژه ها در ادامه میآید.
پروژه « طراحی و اجرای آزمایشی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی(ITS) » : این پروژه ، پروژه محوری طرح جامع مالیاتی است که اکنون پس از مراحل تعیین نیازها، طراحی، ساخت،اجرای نمونه آزمایشی و پیاده سازی آزمایشی در مرحله پیاده سازی قرار دارد.
پروژه استانداردسازی فرآیندها (PSD) : این پروژه با نگرش مودی مداری، کلیه فرآیندهای متعدد و متنوع سازمان را شناسایی و با اصلاح یا طراحی و در نهایت استاندارد سازی آنها، زمینه لازم را جهت مدیریت آگاهانه و مسئولانه سازمان و رضایت مودیان فراهم می سازد. پس از استاندارد سازی فرآیندها لازم است تا این فرآیندهای استاندارد شده در ادارات امور مالیاتی پیاده سازی گردند. همچینین به دلیل ساختار وظیفه‌ای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی، لازم است تا برای پیاده سازی آن ، ابتدا وظایف امور و رسیدگی کارکنان از یکدیگر تفکیک شوند. این کار در زمان پیاده سازی پروژه PSD انجام می شود.
تعریف و پیاده سازی خدمات مودیان (TSI) این پروژه خدمات مورد نیاز مودیان از طریق کانال های مختلف را شناسایی و تعریف نموده و به پیاده سازی آن ها می پردازد.
پروژه ارتقای شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور (LWT) : به دلیل این که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی یک سامانه تحت وب است؛ یکی از پیش نیازهای اصلی اجرا و پیاده سازی آن، وجود زیرساخت منسجم شبکه می باشد. این پروژه بر ارتقای زیر ساخت شبکه محلی، گسترده و ارتباطات راه دور سازمان تاکید دارد.
شماره شناسایی مودیان (پیاده سازی و تخصیص ) (TIN2) : برای پیاده سازی نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی ضروری است تا تمام مودیان کد شناسه یکتا داشته باشند. دارا بودن این کد سبب می شود تا مودیان مالیاتی در هر مرحله ای از فرایندهای مالیاتی در سامانه یکپارچه مالیاتی قابل ردیابی باشند. از این رو، پس از تعریف این شماره شناسایی یکتا باید این شماره به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یابد. فرآیند ثبت نام مودیان که در انتها تخصیص شماره شناسایی یکتای مودیان می انجامد در حقیقت پیاده سازی این پروژه محسوب می گردد.
پروژه تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی (HPI) یکی دیگر از پیش نیازهای پیاده سازی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی است. هدف از انجام این پروژه، انجام تمامی مراحل خرید، ساخت، حمل، بازرسی، نصب، راه اندازی، آزمایش و تحویل همه تجهیزات سخت افزاری است که برای نظام یکپارچه مالیاتی مورد نیاز است.

پروژه طراحی، راه اندازی و اجرای دفتر مدیریت تغییر (CMO): هدف از این پروژه آماده سازی کارکنان و مودیان سازمان برای اجرای سایر پروژه ها وبطور کلی اجرای طرح تحول مالیاتی است. برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی کارکنان و مسئولین پیاده سازی با اهداف و تغییرات مورد انتظار طرح جامع مالیاتی و پروژه های سی و دو گانه آن به ویژه پروژه محوری « طراحی و اجرای آزمایشی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی» یکی از فعالیت هایی است که در این پروژه انجام می شود. همچنین ایجاد ساز و کارهایی در ادارات امور مالیاتی به منظور ایجاد اربتاطی هرچه نزدیک با ستاد طرح جامع مالیاتی برای آماده سازی و پشتیبانی آنها در زمان پیاده سازی طرح جامع مالیاتی از دیگر فعالیت های این پروژه است.
پروژه اجرای آموزش های طرح جامع مالیاتی (TTE) : برگزاری آموزش های فنی طراحی شده و مورد نیاز جهت پیاده سازی هریک از پروژه های طرح در قالب این پروژه صورت می گیرد.
پروژه تبدیل و انتقال داده ها (DCT) : در این پروژه، داده های هویتی مودیانی که طی پروژه TIN2 ثبت نام و اعتبار سنجی شده اند، در سامانه یکپارچه مالیاتی بارگزاری می شود.
* رویکرد پیاده سازی
با توجه به توصیه ها و الزامات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، انتخاب رویکرد مناسب سازی شده با مقتضیات سازمان امور مالیاتی کشور، ضروری است. رویکرد انتخاب شده برای پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات، رویکرد تدریجی و استافده از بسته های موفقیت می باشد. بسته های موفقیت پیاده سازی طرح جامع مالیاتی دارای دو بعد اصلی است.
بعد جغرافیایی
بعد محتوایی
در بعد جغرافیایی تعداد ۴۲ اداره کل امور مالیاتی ، حدود ۲۵۰۰۰ نفر پرسنل و پیش از ۵ میلیون مودی مالیاتی دامنه پروژه را تشکیل می دهد. از منظر محتوا، ادارات امور مالیاتی، در فرآیند پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، در حوزه های زیر دستخوش تغییرات اساسی خواهند شد
ساختار سازمانی و نیروی انسانی
فرآیند ها
نرم افزارها
زیرساخت ها ( سخت افزار، شبکه و مراکز داده)
فضای فیزیکی
قوانین، مقررات و آیین نامه ها
پرسش دادن آماده سازی های هر یک یا چند حوزه فوق جهت پیاده سازی طرح جامع مالیاتی برعهده یک یا چند مورد از پروژه های تعریف شده مذکور می باشد. بطور کلی تمام فعالیت هایی که برای آماده سازی حوزه های فوق الذکر لازم است. در قالب « پروژه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات» تعریف شده است.
به بیان دیگر، پیاده سازی ۹ پروژه فوق الذکر که منجر به پیاده سازی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در ادارات می شوند. در قالب پروژه حاضر برنامه ریزی شده است.
برنامه و روش اجرای پروژه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی
پیاده سازی طرح جامع مالیاتی شامل دو فاز اصلی و چهار مرحله است
۱- فازهای پیاده سازی:
فاز اول پروژه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات: در فاز اول پیاده سازی تنها تعدادی از حوزه هایی که پیش تر عنوان شد، پوشش داده م یشوند و این مقدمه ای برای اجرای سایر فعالیت های پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است.
در فاز اول، پیاده سازی پروژه های زیر از پروژه های سی و دو گانه طرح انجام می شود:
۱. پیاده سازی فرایندهای مالیاتی استاندارد شده (PSD)
۲. تعریف و پیاده سازی خدمات مودیان (TSI)
۳. ارتقا شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور(LWT)
۴. تخصیص شماره شناسایی مودیان (TIN2)
۵. تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی (HPI)
فاز دوم پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات: فاز دوم به تکمیل فعالیتهای باقی مانده یا دارای نقص از فاز اول پرداخته و سایر فعالیت های مربوط به حوزه های فوق را شامل می شود.
فاز دوم پیاده سازی طرح جامع مالیاتی شامل پیاده سازی پروژه های:
۱. سامانه یکپارچه مالیاتی(ITS)
۲. آموزش مدیریت تغییر(CMO)
۳. اجرای آموزش های طرح جامع مالیاتی (TTE)
۴. پروژه تبدیل و انتقال داده ها (DCT)