جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بارون - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بارون

بیا بارون که صحرا خیلی تشنست                           شقایق چش براه آب چشمست
اپوشا از جدایی قصه گفتن                                     پرستوها به هجرت دل سپردن
بیا مرداب پر از دلواپسی شد                                  تموم ماهیا از غصه مردن
بیا بارون که صحرا خیلی تشنست                           شقایق چش براه آب چشمست
بیا قربون شهلاهای مستت                                    فدای اون غرور و ناز شصتت
برقصون مطرب آفتاب و مهتاب                            بیا امضای دریاها به دستت
بیا بارون که صحرا خیلی تشنست                           شقایق چش براه آب چشمست
سرت بارون سلامت ابر مرده                                بجای نوش دارو زهر خورده
شتر هم تو بیابون نفله میشه                                   کویر از رازقی ها صبر برده
بیا بارون که صحرا خیلی تشنست                           شقایق چش براه آب چشمست
ته نامه شقایق دست بوسه                                     نخندی چهره دریا عبوسه
برای خنده هاتون نذر دارم                                    پرنده عازم شمس الشموسه