جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بخش شباب - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

بخش شباب

طبيعت زيباي رشته كوه خرمه از شهر شباب عبور می کند كه بزرگترين واحد ناهمواري ايران است، طراوت، شادابي و جذابيت خاصي را به اين منطقه از كشور ايران بخشيده است، به طوري كه سلسله جبال عظيم، دره هاي ميانكوهي، تنوع آب و هوا و اعتدال درجه حرارت، رودهاي خروشان و پرآب، تنگه هاي زيبا، دامنه هاي پوشيده از  مراتع سرسبز و خرم و جنگل هاي متنوع و با طراوت بلوط آن همه دست به دست هم داده اندو محيط زيبا ، دلپذير و ديدني بخصوص در فصل بهار را مي آفرينند، كه طبيعت رنگارنگ آن با تنوع گلهاي بهاريش، چشم ها را نوازش مي دهد و نسيم و رايحه ي روح بخش آن غبار خستگي را از تن ها مي زدايد و لطافت وپاكي را بر دلها حاكم مي كند و آرامشي را كه لازمه روح طبيعت گراي هر انساني است بر او مستولي مي گرداند.
آري؛ شهر شباب به جهت اينكه در قلب رشته كوه زاگرس و شهرستان  چرداول قرار گرفته، داراي همه زيباييها و دل انگيزهاي اين رشته كوه است و به همين سبب آن را «عروس زاگرس» مي شناسند و در اين استان، شهرستان بزرگ و كهن چرداول(شهر شباب) را بايد عروس همه زيباييها و جذابيتهاي طبيعت در اين استان و در واقع نگين طبيعت آن دانست كه داراي ارتفاعات و كوههاي عظيم، دره ها، دامنه ها و دست سرهاي بسيار زيبا ، سرسبز و خرم و كوهها پوشيده از حنگلهاي گونه گون و گسترده بلوط ورودهاي خروشان كه از دل كوهسارها جاري مي شوند و جاده هايي كه ازميان دامنه هاي كوهستاني عبور مي كنند و تنگه ها و گذرگاههاي ميان كوهي كه هم در دل خود رودهاي خروشان را جاري ساخته اند و هم بر قله هاي رفيع خود قلعه هايي را به يادگار دارند كه از گذشته پر رونق و تاريخ پراقتدار خود خبر مي دهد و نسيمي كه صبحگاهان و شامگاهان از اين كوهساران مي وزد . رايحه و شميم عطرآگيني است كه مشامها را نوازش مي دهد و اكسيري است كه زنگار زندگي ماشيني را از روح خسته آدمي مي زدايد و به انسان نشاط و شادابي وصف ناپذيري مي بخشد كه با ذات طبيعت خواه او عجين و سازگار است.
همه اينها هر كدام زيبايي و طراوت شگفت انگيزي را بخصوص در فصل بهار به طبيعت منطقه مي بخشد كه جذابيت خاصي رابراي مسافران و ميهمانان ايجاد مي كنند كه دركمترجاي ديگر مي توان نظير آن را يافت.