بره گم شده

در این کلیپ یک بره در میان گله مادر خود را گم کرده و هراسان و دوان دوان به دنبال مادرش می گردد.که البته بعد از تلاش و جستجوی زیاد او را می یابد و گوسفند به بره ابراز احاساسات می کنند.
 

Loading the player...