جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

تاثیر پذیری در انسان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تاثیر پذیری در انسان

Loading the player...

یکی از صفات انسان تاثیر پذیری است. کاربرد این صفت یادگیری، تطابق ُ تغییر و توسعه در انسان است که می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. تاثیراتی را که انسان می پذیرد به چهار گروه اصلی تقسیم می شود. این تقسیم بندی در اصل روحیات ملل و اقوام را تشکیل می دهد:
1-تاثیرات ژنتیکی: شامل تما می عوامل وراثتی که از والدین و یا نسلهای قبل به فرد منتقل می شود.
2-تاثیرات تاریخی: شامل وقایع ادوار مختلف تاریخ مربوط به فرد که در بلند مدت ژنتیکی شده و بر رفتار و روحیات وی تاثیر می گذارد.
3-تاثیرات آب و هوایی: شامل شرایط اقلیمی و آب و هوایی که در رفتار و و روحیات و شکل فیزیکی فرد تاثیر دارد.
4-تاثیرات محیطی: شامل محیط تربیتی و اجتماعی فرد که دوره های مختلفی داشته و ضمن شکل دادن به شخصیت فرد و فرهنگ و آداب ، بر روحیات و رفتار وی نیز تاثیر گذار است.
امروزه ثابت شده است که حتی اجرام آسمانی و تمامی عناصر موجود در زمین هم بر روی فرد تاثیر گذار است.