جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

تخریب چی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تخریب چی

Loading the player...

در واقع بمبها به عنوان بخشي از مهمات مخزني تلقي مي شوند که با مواد منفجره و يا ميکروبي پر شده و مواد مزکور (مواد منفجره) در اثر تحريک خارجي از قبيل ضربه، حرارت، جرقه ي الکتريکي، يا موج انفجار وارد واکنش شيميايي و تجزيه (وارد عمل) شده و در نهايت انرژي زيادي به صورت گازهاي گداخته شده توليد مي نمايد.
گازها و انرژي حاصله از توليد انها به شدت افزايش يافته و بر بدنه ي مخزن در تمام سطوح فشار وارد آورده و باعث شکافته شدن بدنه و راهيابي گازها و انرژي به بيرون مي شود.
بدنه(ترکش) نيز هم زمان به قطعات کوچکتر تقسيم شده و به سرعت به محيط اطراف پرتاب مي شود.
شدت پراکندگي قطعات حاصل از شکافته شدن بدنه به قطعات ريز به حدي است که همراه با صداي مهيب، آثار تخريبي زيادي در محلي که بمب در آنجا منفجر مي شود، بر جاي مي گذارد.
اتفاق ديگري که طي اين مدت رخ ميدهد اين است که گازهاي حاصله از انفجار به هواي محيط اطراف فشار آورده و باعث تکان شديد و حرکت آن به سمت بيرون مي گردد.
اين پديده که به موج انفجار معروف است با صداي زيادي همراه مي باشد.
امروزه انواع مختلفي از بمبها با کاربردهاي متنوع توسط کشورها و شرکتهاي مختلف توليد شده و مي شود و بر مبناي اهداف مورد نظر تقسيم بندي مي شود.