جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

توسعه معابر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توسعه معابر

Loading the player...

دانلود

قانون اصلاح قانون توسعه معابر
ماده 1. هر گاه شهرداري ها توسعه يا اصلاح يا احداث برزن ـ خيابان ميدان ـ گذر ـ كوي ـ انهار يا قنوات را براي تسهيل آمد و شد يا زيبايي شهر و يا براي ساير نيازمنديهاي شهر لازم بدانند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ـ زمينهاي مشجر يا مزروع و يا بياض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودي كه مطابق نقشه قطعي شهرداري هر محل داخل درشهر شناخته ميشود مشمول مواد اين قانون خواهد بود.
نقشه شهرداري براي هر يك از شهرها از حيث وسعت و حدود شهر بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
ماده2. شهرداري مكلف است نقشه مشروح ميدان يا برزن يا خيابان يا گذر يا كوي را تا حدي كه طبق ماده يك مورد احتياج شهر باشد تهيه كرده و مقدار متري كه از هر خانه يا مستغل يا زمين مشجر يا مزروع يا بياض جزء شارع يا ميدان خواهد شد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن شهرداري و فرمانداري محل به وزارت كشور فرستاده و وزارت كشور در صورت تصويب آن را براي اجرا به شهرداري ميفرستد.
شهرداري با تعيين موقع اجراي نقشه كه اقلاً سه ماه پس از انتشار آگهي يا اخطار كتبي خواهد بود به وسيله آگهي يا اخطار كتبي به مالكين يا نمايندگانقانوني آنها و يا متوليان و متصديان موقوفه اطلاع ميدهد و در مواقع ضرورت و فوريت انجمن شهرداري با تصويب وزارت كشور ميتواند مدت سه ماه را به اقتضاي موقع و محل تقليل دهد.
تبصره ـ از تاريخ انتشار آگهي مورد بحث مالكين خط توسعه خيابان و گذر و يا احداث ميدان ميتوانند بر نقشه شهرداري واخواست نموده و دلائل واخواست را به وزارت كشور بفرستند.
ماده 3. نسبت به انهار يا قنواتي كه آب آنها تا به حال به مصرف شهر ميرسيده هر گاه مالكين آنها نخواهند يا نتوانند مقدار آب هر نهر يا قنات رابه ميزاني كه استعداد دارد برسانند شهرداري ميتواند با تعيين مشخصات كافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهرداري ووزارت كشور به وسيله نشر آگهي و اخطار كتبي مالكين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد كه مطابق ماده 4 آن را به شهرداري بفروشند.
تبصره ـ طرز ابلاغ و اخطار كتبي به مالكين و نمايندگان قانوني آنها به وسيله مأمورين شهرداري به نحوي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر است.