حجاب

زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. همچنین به استناد ماده مرقوم ، کسانی که اعمالی را انجام دهند که عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد ، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

Loading the player...