خرید و فروش امتیاز مسکن مهر

آیا خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن مهر صحیح است ؟ برابر استعلام به عمل آمده از وزارت راه و شهر سازی : هرگونه نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر قبل از احداث بناء و تنظیم سند اجاره عرصه ممنوع است اما متقاضی میتواند بعد از دریافت سند اعیانی و انعقاد قرار داد اجاره با اجازه سازمان ملی و زمین و با رعایت مقررات مربوطه نسبت به انتقال اعیان ( بناء ساخته شده غیر از زمین ) اقدام کند.