خطرات ترافیکی

قوانین ها شهری و ترافیکی که طبق ماده های خاصی طراحی و اجرا می شود که هر شهروند وظیفه دارد که به آنها عمل کند و به این قوانین احترام بگذارد ، این قوانین و ماده ها که خود برای نظم شهر و جاده ها می باشد و تاثیر بسزای در جلوگیری از خطرات تصادفات که منجر به خسارات مالی و جانی می شود ، که نیمی از این خسارات جانی باعث فوت و نقص عضو شهروند که باعث تخلف شده و شاید جان افراد بیگناهی را به خطر انداخته باشد.
 

Loading the player...