درسی که دانشمند گرفت

Loading the player...

در زمان امامت امام رضا (ع) دانشمند بزرگ و مشهوری بنام ابو نصر بود که امامت ایشان را قبول نداشت ، به همین سبب نامه های زیادی به امام رضا (ع) نوشت تا دانش ایشان را بسنجد امام رضا (ع) هم به نامه های او پاسخ می داد مرد دانشمند وقتی دید که امام رضا جواب هر سوال را می داند تازه به بزرگی ایشان پی برد و ایشان را به امامت قبول داشت ، روزی ایشان در حضور امام و چندین دانشمند دیگر نشسته بود و به سخنان حضرت گوش می کرد در پایان وقتی همه رفتن او و حضرت تنها شدند گفت : ای امام بزرگ وار تقاضای دارم ...