جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

رودخانه کنگیر - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

رودخانه کنگیر

رودخانه کنگیر: از رودخانه های مهم این شهرستان گنگیر (gangir) بوده و تنها رودخانه پر آب و دائمی بوده است که از چشمة آب سراب بازان ( ایوان) گرفته و پس از گذشتن از دشت ایوان و مشروب کردن زمین های این دشت به طرف سومار رفته و از آنجا به عراق سرازیر می شود . این رودخانه از موقعیت ویژه و استراتژیک قابل توجهی در منطقه برخوردار است به همین منظور و برای مهار آن و جلوگیری از به هدر رفتن آبشان ، از زمان های گذشته سعی بر آن شد تا از ورود آن به خاک عراق جلوگیری شود . بر همین اساس مهمترین رویداد مربوط به این رودخانه مهم در زمان زندیان پیش آمد که علیخان کلهر در منطقه « پیروسن» جلوی آن را سد زده و مانع از ورود آن به خاک عراق گردید . از رودخانه های مهم این شهرستان گنگیر (gangir) بوده و تنها رودخانه پر آب و دائمی بوده است که از چشمة آب سراب بازان ( ایوان) گرفته و پس از گذشتن از دشت ایوان و مشروب کردن زمین های این دشت به طرف سومار رفته و از آنجا به عراق سرازیر می شود . این رودخانه از موقعیت ویژه و استراتژیک قابل توجهی در منطقه برخوردار است به همین منظور و برای مهار آن و جلوگیری از به هدر رفتن آبشان ، از زمان های گذشته سعی بر آن شد تا از ورود آن به خاک عراق جلوگیری شود . بر همین اساس مهمترین رویداد مربوط به این رودخانه مهم در زمان زندیان پیش آمد که علیخان کلهر در منطقه « پیروسن» جلوی آن را سد زده و مانع از ورود آن به خاک عراق گردید .