زمین در خطر است

مي دانيم كه درختان براي ما خيلي مهم هستند درختان علاوه بر اينكه موجب توليد اكسيژن مي شوند محل زندگي خيلي از پرنده ها و حيوانات هستند و با قطع درختان علاوه بر صدمه به هوا ، خيلي از حيوانات هم در خطر از بين رفتن قرار مي گيرند .حتي قطع درختان باعث فرسايش خاك و حتي راه افتادن سيل مي شود .
 

Loading the player...