زن ایل

نمای از زنهای عشایر استان ایلام که هر کدام مشغول به کاری هستند یکی در حال گلیم بافی ، دامداری و کشاورزی، درست کردن غذا و کارهای زندگی و کمک به شوهرانشان ودر حالی از یک طرف به بزرگ کردن بچه هایشان میرسند و این زنان همیشه زحمتی بسیار بر گردن دارند .
 

Loading the player...