جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

زیباسازی شهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زیباسازی شهر

Loading the player...

دانلود

بر اساس قوانین و مقررات و شرح وظایف شهرداری ها و به استناد ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع توضیح داده است زمین یا بناهای مخروبه و یا نیمه تمام که متناسب با وظعیت موجود محله نبوده و در محدوده شهر قرار گرفته و باعث جلوگیری از  پاکیزگی و زیبای شهر شده باشد شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر میتواند به مالک اخطار دهد که به بنای خود رسیدگی کند و این اخطار مدت دو ماه دارد و مالک وظیفه دارد قبل از اتمام اخطار نرده ، دیوار کشی و یا مرمت بنای خود بپردازد و اگر مالک در اجرای اخطاریه کوتاهی و یا عدم انجام رسیدگی امتنا کرد شهرداری میتواند براساس قوانین و برای زیباسازی شهر به دیوار کشی اقدام نماید و هزینه آن را از مالک بنا یا زمین بگیرد