ساخت و ساز

در تبصره 2 ماده 100  قانون شهرداری ها چنانچه برای یک مالکی پروانه ساختمانی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوب صادر شود اگر مالک در حین ساخت و ساز اضافه بنای مازاد بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی انجام داده باشد کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع بنا نسبت به طرح پرونده در کمیسیون اقدام نماید ، اگر مالک در ساخت ملک خود تخلفی انجام داده باشد کمیسیون برای آن جریمه در نظر می گیرد و اگر مالک در اجرای جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است پرونده را به دبیرخانه ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید و در صورت تایید کمیسیون تخریب انجام خواهد شد.  
 

Loading the player...