ساخت و ساز در ملک کشاورزی

مطابق مواد 30 و 130 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و بهره برداری دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. یکی از استثناهای قانونی محدود کننده این حق، قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه 1/8/1385 قانون مذکور است.
 

Loading the player...