سطل زباله

یک روز تو مزرعه جوجه حنا که داشت خوراکی میخورد زباله هاشو توی رودخانه می ریخت در صورتی که سطل زباله نزدیکش بود ولی جوجه حنا عین خیالش هم نبود و همچنان زباله هاشو توی آب می ریخت تا اینکه جوجه طلا از راه رسید و چشمش به جوجه حنا افتاد و زودی خودش را به جوجه حنا نزدیک کرد و دید آشغالی که جوجه حنا داخل آب می ریزه به طرف تصفیه خونه آب میره و این آشغالا داخل لوله آب گیر کردند و باعث ترکیده شدن لوله شد و تصفیه خونه رو خراب کرد ...
 

Loading the player...