سنگ ‌چشم‌ها

سنگ ‌چشم ‌ها که مرغ قصاب  نیز نامیده می شوند پرندگانی هستند با طرح مشخص پروبال ، و منقار قلاب مانند ، پاهای قوی و چنگالهای تیز که رفتارشان شبیه پرندگان شکارگیر است.اغلب روی جاهای بلند با قامتی راست در انتظار شکار می‌نشینند و طعمه خود را روی بوته‌های خار میخکوب و آویزان می‌کنند. پروازی پرتوان و موجی دارند.تک‌زی هستند ، نر و ماده آنها تقریباً همشکل است روی بوته یا درخت لانه می‌سازند و از حشرات ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران کوچک تغذیه می‌کنند. سنگ چشمها پرندگانی  بسیارخوش قامت هستند که رفتارشان تقريباً شبيه پرندگان شکاري است.