شاه‌ بوف

پرنده‌ای از خانواده جغد ، بزرگ‌ ترین نوع جغد و دو برابر جغد گوش‌ دراز است. شاه‌ بوف در حدود ۶۶ تا ۷۰ سانتیمتر طول دارد. این پرنده دارای گوشپرهای مشخص ، سینه زرد مایل به قهوه‌ای با رگه‌ های پهن ، چشم‌ های درشت نارنجی رنگ ، سطح پشتی زرد مایل به قهوه‌ای با لکه‌ های قهوه‌ای پر رنگ است. این پرنده صبح خیلی زود و غروب به شکار می‌رود. معمولاً بصورت تنها در شکاف سنگ‌ ها و درخت‌ ها یا روی شاخه‌ های درخت در محلی نزدیک به تنه درخت قائم می‌نشیند ، یا در آشیانه متروک پرندگان شکاری زاد و ولد می‌کند. دریک نگاه می‌توان این جغد را بواسطه صورت پهن و پرها و چشمان گردش از سایر پرندگان باز شناخت. چشمان این جغد خیلی درشت است. این چشمان برآمده ‌است و شبیه بیشتر پرندگان دیگر نیست. برای همین جغد ها می‌توانند هرچیز را با هر دو چشم در یک زمان بنگرند. جغدهای دوربین دو چشم جداگانه مانند انسان دارند. اما جغدها نمی‌توانند چشمان خود را مانند آدم حرکت دهند بلکه می‌باید سر خود را برای دیدن چیزی بسوی آن بچرخانند.