شهید میرزا حاجیان

در سال 1307 در خانواده ای متدین در روستای کارزان متولد شد چون در زمان کودکی به عراق رفته بود و نزد انگلیسیها کار کرده بود زبان انگلیسی و عربی را خوب آموخته بود . زمان آغاز جنگ به جبهه رفت .ایشان چون زبان عربی را کاملا مسلط بود آنچنان به عراقیها نزدیک می شدو با آنها به زبان عربی صحبت می کرد که هم سنگرهایش از این کار او میترسیدند . .تا اینکه در مورخ 19/10/59 ساعت 4 صبح به تپه میمک حمله شد و آن شهید همراه7-8 نف از دوستانش در روز 20/10/59 به جلو رفته بودن برای پاکسازی ، میان افراد غافلگیر شده بودند و در آن موقع به شهادت می رسند.