رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

صورتحسابهای مقرره در مالیات بر ارزش افزوده و جرائم عدم ارائه آنها کدامند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صورتحسابهای مقرره در مالیات بر ارزش افزوده و جرائم عدم ارائه آنها کدامند

Loading the player...

دانلود

۱- عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل ۷۵% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد است.
چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت براي آنان متصور است، اول اينكه مودي مزبور توسط واحد مالياتي شناسايي گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجراي قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و براي عدم ثبت نام تا زمان شناسايي به ميزان ۷۵% ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.
در حالت دوم مودي بعد از مهلت مقرر
ثبت نام مي‌كند. در اين حالت از زماني كه مشمول اجراي قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.
۲- عدم صدور صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يك برابر ماليات متعلق (۱۰۰%) است.
۳- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب(فاکتور فروش) معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق(۱۰۰%) است.
۴- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵% ماليات متعلق است.
۵- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل ۵۰ % ماليات متعلق است.
۶- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵ % ماليات متعلق است، بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل ۵۰ % ماليات متعلق خواهند بود.
۷- تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان ۲%در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.
جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.