ضروریات فضایی سبز

هنگامی که افراد در سطح شهر و یا در محدوده شهر زندگی میکنند باید به این توجه کنند که غیر از اون تاسیساتی که در سطح شهر وجود دارد مثل خانه ها راها و ... و میادینی که وجود دارد مغولات دیگری هم وجود دارد که به زندگی شهری ما کمک می کنند و نه تنها کمک میکنند بلکه از ضروریات زندگی شهری و شهروندی است و باعث کیفیت شهر میشود و آنها همین فضاهای سبزی هستند که تووسط شهرداری ها در اختیار شهروندان قرار می گیرن
 

Loading the player...