فروش زمین های ملی

هرگاه کسی ملک متعلق به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را به فروش برساند ، یا به هر طریقی منتقل به غیر نماید  چنانچه فروشنده عالما وعامدا این کار را مرتکب شده باشد با استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، کلاهبردار محسوب و به مجازات حبس و جریمه نقدی و رد اصل مال تحصیل شده محکوم می گردد.
 

Loading the player...