بازگشت به صفحه کامل

فرکانس صدا

فرکانس آنالوگ
موج FM ردیف 94.5 Mhz | موج AM ردیف 1467 khz
فرکانس هاي ماهواره اي
Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12264MHz | SR: 27500

FEC: 3/4 | P: Horizontal

فرکانس ديجيتال

رادیو | کانال 42 فرکانس 642 Mhz