قناویز

قناویز نوعی پارچه در دوره محمد شاه و اوائل ناصرالدین شاه بوده است . پارچه ای نخی که زمینه آن برنگ های مختلف بود و خطوطی از رنگی دیگر بموازات و برنگی جز رنگ زمینه پارچه با فاصله های بسیار کم بر آن نقش کرده بوده اند. متاسفانه در حال حاضر بافت آن دیگر انجام نمی شود. این پارچه با عرضهای 80 *90 سانتی متری بافته‌ می ‌شده که برای بافت قناویز باعرض 70 سانتی متر 30 چله و با عرض 90 سانتی متر 42 چله به كار می‌رفته است و یك بافنده روزانه 5 تا 6 قناویز می بافته است.
نخ مورد مصرف برای بافت قناویز  ابریشم مصنوعی بوده و به عنوان آستر لباس مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
در فرهنگ دهخدا آمده است که قناویز نوعی پارچة ابریشمی ساده است  که بیشتر به رنگ قرمز  است .