قوانین تردد شهری

بحث دیگری که در مغولات شهری وجود دارد بحث حمل و نقل درون شهری است قطعا در یکی از ضروریات شهری این است که افرادی که در شهر زندگی می کنند بتوانند در شهر تردد کنند و این تردد داخل شهر باید دارای قوانین و مقررات خاصی باشد و نمی توانند افراد بدون قوانین و مقررات استفاده از حمل و نقل شهری کنند از جمله حمل و نقل شهری ، وسایل نقلیه عمومی است که از ضروریاتش استفاده از قوانین خودش است مانند اتوبوس ها و یا تاکسی ها که باید مسیرهای که برای آنها تایین شده را تردد کنند.
 

Loading the player...