قوانین حمل و نقل شهری

دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل ، اصلاح قيمت ها ، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري ، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز ، الزام معاينه فني ، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس ، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل ، ساخت و توسعه شبكه آزادراه ها و بزرگراه هاي بين شهري ، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي ، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربري ها ، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن ، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي ) بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل  (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري ، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين ، اعمال محدوديت هاي ترافيكي ، آموزش و فرهنگ سازي ) بهينه سازي مصرف انرژي  (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت) بهينه سازي توليد خودرو  (از طريق توليد خودروهاي گازسوز ، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها ، حمايت از توليد خودروهاي برقي ، دونيروئي و كم مصرف ، استاندارد سازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي)  و خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي ، حداكثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.

Loading the player...