مابه تفاوت بیمه شخص ثالث در ماه حرام

Loading the player...

مقدار دیه در هر سال بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین می شود (ماده 549 ق.م.ا) که این مقدار در صورتی که قتل نفس باشو (چه عمدی و چه غیر عمدی) در ماه های حرام ثلث دیه به آن اضافه می شود که اصطلاحا آن را تغلیظ دیه می نامند. ماه های حرام عبارتند از : (رجب ، ذی قعده ، ذی حجه و محرم ). حال اگر راننده ای فقط تا میزان دیه عادی خود را بیمه کرده است ، مابه تفاوت آن را باید خودش بپردازد ، یا طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری عمل نماید، تا خسارت های بدنی آن را پرداخت نماید.