جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مالیات چیست و به چه مصارفی می رسد. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مالیات چیست و به چه مصارفی می رسد.

Loading the player...

دانلود

بر اساس قانون کلیه شهروندان دارای حقوقی هستند که دولت موظف به تحقق آن است و در مقابل شهروندان هم وظایفی به عهده دارند از آن جمله پرداخت مالیات است که به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت  شناخته میشود .دولت این درامد را که جهت تامین مخارج عامه است از اشخاص و شرکت ها و موسسات وصول می نماید.
در کشور ما ارایه اظهار نامه به عنوان اعلام درآمد و آمادگی جهت پرداخت مالیات از سوی مودیان می باشد.
مالیات درجمهوری اسلامی  ایران به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می گردد که مالیات مستقیم دامنه وسیعتری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد. مالیات غیر مستقیم شامل دو بخش مجزا به شرح ذیل می باشد:
•    مالیات بر تولید و واردات
•    مالیات بر مصرف و فروش
مالیات مستقیم مالیاتی است که از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی  هنگام کسب درآمد اخذ می گردد. درجمهوری اسلامی  ایران مالیات مستقیم شامل دو گروه به شرح ذیل می باشد:
•    مالیات بر درآمد
•    مالیات بر دارایی
طبق قانون مالیاتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی مالیات بر درآمد شامل :
درآمد املاک، درآمد کشاورزی، در آمد حقوق، در آمد مشاغل، درآمد اتفاقی و در امد اشخاص حقوقی می باشد.
 طبق قانون مالیاتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی مالیات بر درارایی شامل:
مالیات سالانه املاک و ارث و حق تمبر می باشد
جامعه شناسان معتقدند آنگاه که سمت و سوي افکار عمومي و نگرش جامعه با سياستهاي دولتها يکي شود بي ترديد مسئولين با صرف کمترين هزينه و زمان به اهداف پيش بيني شده خواهند رسيد . در واقع موفقيت دولتها را نگرش افراد جامعه رقم مي زند و دقت به اين نکته ضامن ماندگاري و توفيق دولتها خواهد شد.
همين انديشه، لزوم تبيين آثار پرداخت ماليات و ضرورت معرفي محل مصرف آن را روشن مي سازد. زماني که محل مصرف مالياتهاي دريافتي از موديان مالياتي که به بودجه کشور تزريق مي شود و منبعي براي تاسيس و تجهيز زيرساختها و پروژه هاي عمراني و ايجاد امکانات عمومي محسوب مي شود به طور ملموس براي مردم تشريح و معرفي شود بي شک مردم جامعه با ملاحظه محل مصرف ماليات، اعتماد و اطمينان بيشتري به دستگاه مالياتي پيدا کرده و ميزان مشارکت آنها در پرداخت ماليات افزايش مي يابد.
اقداماتي که سازمان مالياتي در سالهاي اخير براي معرفي آثار پرداخت ماليات در جامعه انجام داده در راستاي همين هدف و با رويکرد شفاف سازي قوانين و بخشنامه هاي مالياتي با محور جلب اعتماد عمومي بوده است.
طبق مصوبات مجلس درچند سال اخير يک درصد از ماليات ارزش افزوده براي بهداشت و درمان مردم جامعه در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد.
اين مقدار از مالياتي که مردم پرداخت مي کنند صرف تجهيز بيمارستانها و امکانات بهداشت و درمان و نيز کاهش هزينه هاي درمان آحاد مردم جامعه مي شود.
يکي ديگر از محلهاي مصرف ماليات، اختصاص درصدي از درآمدهاي مالياتي به شهرداريها و دهداريها براي پيشبرد پروژه هاي عمراني و توسعه و گسترش زيرساختهاي شهري و ايجاد امکانات عمومي مي باشد. اين امر نيز طبق مصوبات مجلس در سالهاي اخير در حال اجرا مي باشد و در واقع بخشي از ماليات پرداختي مردم مجددا به جيب خود آنها بر مي گردد و صرف رفاه و آسايش آنها مي شود. مطابق اين مصوبه، بخشي از ماليات پرداختي هر شهر و منطقه اي در اختيار شهرداري و دهداري آنجا قرار مي گيرد تا به فراخور نيازهاي مردم همانجا صرف ايجاد و گسترش امکانات و امور رفاهي شود.
بي شک، تنوير و شفاف سازي افکار عمومي پيرامون محل مصرف ماليات و آثار مثبت آن در شکوفايي و آباداني کشور تاثير چشمگيري در افزايش اعتماد مردم و اقناع افکار عمومي براي تمايل به پرداخت ماليات دارد و مي بايست بررسيهاي کارشناسي منسجم و اقدامات جامعي در اين خصوص انجام گيرد تا موديان مالياتي در زمان مقرر نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نمايند. اطلاع رساني در اين مورد، براي آگاهي مردم از محل مصرف ماليات، مي تواند تاثير مثبتي در افکار عمومي گذاشته و ميل به مشارکت در پرداخت ماليات را در آنان افزايش دهد.