مجازات آدم ربایی

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصا یا توسط دیگری ، شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن ربوده شده کمتر از 15 سال تمام باشد ، یا ربودن توسط وسایل نقلیه صورت گیرد و یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
 

Loading the player...