مجازات استفاده از سلاح

حمل و نگهداری هرگونه سلاح گرم یا مهمات مربوطه مستلزم صدور مجوز قانونی از ناحیه مراجع ذیربط است و دارنده سلاح مجاز حق واگذاری آن را به سایر افراد (حتی خانواده خود) ندارد. چنانچه دارنده سلاح مجاز اسلحه خود را در اختیار دیگران قرار دهد و شخص تحویل گیرنده با استفاده از سلاح وی مرتکب جرایمی مانند قتل و سرقت مسلحانه گردد، دارنده مجوز به مجازات معاونت در جرم محکوم می گردد.
 

Loading the player...