مجازات توهین و فحاشی

توهین به افراد در صورتی که موجب حد قذف نباشد موجبات تعقیب متهم و حسب مورد مجازات وی تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی و یا حبس خواهد بود. توهین به افراد با توجه به سمت یا در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه غیر قابل گذشت است.
 

Loading the player...