مجازات جرم تهدید

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه و یا با اکراه و یا با لفظ دیگری را به قتل، ضرر های نفسی یا شرافتی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند چه اینکه بواسطه این عمل وجهی یا عملی را از او بخواهد و چه اینکه چیزی را خواستار نشود، درصورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته ای را از دیگری بگیرد جرم تهدید محقق می شود.
طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی : هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 

Loading the player...