مجازات خیانت در امانت چیست

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی :
هرگاه مالی به عنوان امانت یا اجاره و یا رهن به کسی داده شود و بنا بر این بوده که مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و گیرنده، آن مال را به ضرر مالک یا متصرف مصرف کند یا برای خود بردارد و یا از بین ببرد یا مفقود نماید به زندان از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
 

Loading the player...