مجازات سرقت سیم های برق و مخابرات

به استناد ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات : کسانیکه مبادرت به سرقت وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی مانند موارد ذکر شده بنمایند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر به خاطر عمل سارقین به وسائل شخصی مردم یا دستگاهای کارخانجات صدمه ای وارد گردد شخص سارق بایستی جبران خسارت نماید , ضمنا محاکم قضایی میتوانند شخص مرتکب را به یک یا چند تا از مجازاتهای تکمیلی و تبعی مندرج در ماه 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مانند منع اقامت در آن مکان و یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم نمایند .