مجوز ساخت و ساز

در ماده قانون شهرداری مصوب 1334 در ماده 4 این آئین نامه صلاحیت های را ذکر می کند که اگر املاکی ، ساختمان های نیاز داشته باشند مجوز بگیرند برای ساخت و ساز با این را ذکر بکنند اولین صالحیت این آیین نامه رسیدگی به ساخت و سازغیر مجاز در خارج از حریم شهر هاست اگر در جاهای که مجوز صادر نمی شود فردی بیاید و ساخت و ساز انجام دهد کمسیون ماده 99 تشکیل میشود و حکم به قلع و قم و تخریب بنا می کند.
 

Loading the player...