جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

مدیریت رفتار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مدیریت رفتار

Loading the player...

آیا میتوانی رازی را نگهداری؟ مرد مشتاقانه پاسخ داد: بله. حکیم چنین گفت: پس بدان که من هم میتوانم!
کنترل فردی و مدیریت بر خود از جمله عادتهای مثبتی است که میتواند زندگی هر فردی را تحتتأثیر قرار دهد، به نوعی که یک زندگی بیبرنامه و سرشار از افسوس و ندامت را به یک زندگی مفید توأم با برنامهریزی دقیق تبدیل کند و انسان را در مسیر برآورده شدن آرزوهای معقول قرار دهد. سالها قبل، پژوهشهایی در مورد تعدادی از کودکان حدود 4سال انجام گرفت و به آنان گفته شد که اگر در آن لحظه شیرینی را که فورا به آنان داده میشود نگیرند، بعدا میتوانند 2عدد دریافت کنند. مشاهده شد که تعدادی از این کودکان که توانستند با خواسته و انگیزه دریافت سریع یک شیرینی مبارزه کنند، هنگام بزرگسالی، نسبت به همردیفان خود، زندگی موفقتری پیدا کرده بودند. انضباط فردی تنها سبب موفقیت انسان نمیشود بلکه بهنظر میرسد که اسباب شادکامی انسان را هم فراهم میکند.
هنگامی که احساس ضعف میکنید در دام مسائل زمان حال گرفتار میشوید(بعضی اوقات در زمان حال زندگی کردن چندان هم خوب نیست) و آینده را فراموش میکنید. آنگاه تصمیم میگیرید تسلیم وسوسه رها کردن یا نیمهتمام گذاشتن کار شوید