جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مَشکه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مَشکه

Loading the player...

مشك وسيله اي از پوست بز كه آنرا به يك سه پايه به نام مالار مي آويزند (مشكه را پر از ماست مي كنند و آنقدر آنرا تكان مي دهند تا رقیق شده و با اضافه کردن آب سرد كره اش و دوغ هم جدا شود)
آواز مشكه زني كه تسكين روح زن مشكه زن است موسيقي آهنگيني است كه گذشت ساعات پرزحمت را آسان مي سازد، در آوازهاي مشك زني ،‌طبيعت ساده و بي آلايش زن ايل را مي توان يافت كافيست به معناي اين اشعار دقت كرد تا دنيايي از نجابت و پاكي را در آنها بيابي،‌زن لر در يكي از اين اشعار به صراحت مي گويد ،‌ كه همه زيبائيهاي دنيا را با سفره گشاده شوي خود،‌(شوي كم دست) عوض نمي كند.
اين آوازها كه با حركت رفت و برگشت مشك همخواني دارند،‌از لطيفترين نواهاي عاميانه اند،‌در حقيقت صداي بهم خوردن دوغ، موسيقي زيركلام زني است كه تمام توان خود را در كتفهايش ارزاني مشك مي كند،‌تا خانواده از حاصل آن بهره مند شود.
مشكه سوره كم هر هوه مكي .
مشكه سرخ رنگم صدا كن صدا كن .
مشكه سوره كم سوره دروشاه .
اي مشكه قرمز رنگم (مشكه اي كه از پوست گاو درست مي كنند). صداي دلنشيني داري.
صيمره بن بن كوكوه مكي
وقتي دوغ را خالي مي كنم چون رودخانه صيمره ، بي پايان است .
مشكه سوره كم سوره در روشاه.
اي مشكه قرمز رنگ اين مشكه قرمز رنگ دهانه گشاد!
خير ا ماليكه ازنت رشيا
حاصل تمامي مشكها، باندازه محتواي توست ...
و به همين صورت اين آواز با حركت رفت و برگشت مشك ادامه مي يابد.

مَشکه

مَشکه بژَنیَه ژانِ دل دَرکَه                    تَولِ بی عاری اِمشَو لَه وَر کَه

مشکه بژنیه بژَن اَی ژانه                     ژانِ دَریونِم اَی تان اَو تانَه

مشکه بوَرَم اَو دِیوا مارَم                     تِن گیانِ دِوار لَیرَه مَکارَم

مشکه قَسَمِد وَی کِرَو دِوَه                   یاگر وَ شَوبو وَی عطرِ سِوه

اِرا هِشک بیودَه وَی پَلِ چوَه؟               مَگَر یَزانید وَهاره  نِوَه ؟

مشکه یَی اِمرو دَسِم ها دَسِد            تِن گیانِ سِه پاو گیانِ کل کَسِد

بوَرَم وَ جیی جور جیه میرکان             تا وَچَو بیونِم شونِ  پای وَرکان

چیونَه خِرِم بَی جور سَرگَه تَشِی        شاید بیونِمَو الَش مَلَشی

مَشکه قَسَمِد وَ کِرَو وَ ریون                بیوش تا بان وَ لام چالِگ وسَرین

بیوش وَ چلاس و تانچَه و خَزِگان         خوانچَه و خونِگ و هَفتاوَو بلکان

بیوش وَ خَول و ساج وَ خولَکِوان          وَ بانگِلان و تَور و سَرکولان

بیوش وَمیمِگ و خالو مَموژِن               هاکو نَنِگَو برا و براژن                                                        

بیوش هِشارهِشار اِمرو بایدَه لام        کِزِگَه اِمشَو اِرام بودَه وَ شام

بیوش وَ شِوان و وَ وِرَلِوان                  آماده بونو زیو بان را قلان

آخِل:اِمشَو بَو خَود بَی لَه دَورم          گوش بَی وَ کِزَو دلِ پر جَورم

هادَه کو سِخمه و لَچگ و پَچیه          کو هِزارپیشَه و داوان و بَتیه

چیت و گولوَنی "قولَنگَ و بلکان         پَتِگ و پالان "آخِلِ شَکان

بیوش وَ قاقِنَک اِرای وِیارم                بای تیمار بکَی دلِ بیمارم

دایه رام بخَون بیتِ مشکه و دو         لَه کِرَو  لَه ریون لَلِگیش وَ چِو

*مشکه بژَنیه لَه وَره وَرتیل             کِرَه دِرارِم جِور سرِ سَرتیل

*مشکاگم چایه مَپرس حِواله         آواگی سَرشَن کَفتَو خِیاله

*مشکه بژَنیه تا بَرِد بیونِم             جَلاو هاتِگه شَیو راد بسینم

*مشکه بژَنیه زر لَه باند بو            زیوتِر کوراگم شَو مَیواند بو

آی مشکه مشکه دی بَسَه بَسَه      وَ خودا بی تَه خَرِگِم خَسَه

جواوو مشکه :

مشکه وَت برا چیو خوسَه نَخوم      چیو هِشک نَکَفِم خَوم لَیرَه نَخَم

مگر تَه دِیرید خوسَو پَژاره؟             مِنیش جوره تَه جامَم سِیاره

کسِی یَپرسِه دِی حِوال لَه مَه         رِیوم پَژیوَو دَریونِم خَمَه

رَفیق درمان یَود دِلِ پردَردِم              وِینَی زَیو بایر دِی مَکَه وَردِم

منصور ولِم کَه بیلَم وَی دَردَه            بی دایه پیره هِناسَم سَردَه

سال تولید: 1394/7/26

...