رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

مقررات ارائه لیست حقوق و قراردادهای منعقده کدامند؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مقررات ارائه لیست حقوق و قراردادهای منعقده کدامند؟

Loading the player...

دانلود

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند
مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و
کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف
کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را
در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات
مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه
وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ) سابق ( و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات
خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند
۱۲ مجلس شورای اسلامی /۲۱/ تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۲۳۳۱
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی و ۱۲ قانون بیمه های اجتماعی ) سابق ( مکلفند مطالبات سازمان تامین
اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این
فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را
ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان
پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین
اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده
است
2
۱ ماده ۱۲ قانون تامین اجتماعی -
در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را
به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید
فصل دوم : طبقه بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی
بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
الف : شرایط لازم
طبق مصوبات ۲۱۲ و ۲۱۳ شورایعالی تامین اجتماعی ) پیوست شماره یک ( قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی
میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند
۲ قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ) قراردادهای پیمانکاری ( یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ) قراردادهای -
مشاوره ای ( منعقد شده باشد
۱ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت )اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ( تامین شده -
باشد
ب نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی –
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۲۱۲ و ۲۱۳ شورایعالی تامین اجتماعی از
۲۲ به بعد بشرح ذیل می باشد /۲۱/ تاریخ ۲۳۲۳
۲ حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۲۱ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۲٫۲ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان -
۲ درصد ناخالص کارکرد می باشد ) سهم پیمانکار ۳٫۲ درصد و سهم کارفرما ۲۱ درصد ( %٫۲
۱- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ) اجرایی ( مقطوعاً ۲ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۲ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به
میزان ۲٫۲ درصد ناخالص کارکرد میباشد ) ۲٫۲ درصد سهام پیمانکار و % درصد سهم کارفرما (
3
۲۲ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از /۲۱/ توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۲۳۲۳
۲۲ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد /۲۱/ تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۲۳۲۳
قراردادهای پیمانکاری ) اجرایی ( به ماخذ ۳٫۱ درصد محاسبه می گردد
تذکر یک :
۲۲ بشرح مندرج در بند ۲ و ۱ محاسبه میگردد /۲%/ حق بیمه بیکاری از تاریخ ۲۳۲۲
تذکر دو:
۲۳ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول /۲%/ طبق مصوبه شماره ۱۱۲۲ مورخ ۲۳۲۲
طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به
قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود
تذکر سه :
طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) سازمان برنامه و بودجه سابق ( کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای
۱۲۲۲ مورخ مرداد % ۳ ) حداکثر ۱۲۲۲ متر مربع ( منعقد شوند /%۱/۱۳۲۲/ عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۲۲۱
بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی
تامین گردد مشمول مصوبات ۲۱۲ و ۲۱۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۲ درصد
۲ درصد ( خواهد بود / و ۲٫۲ درصد ) جمعاً ۲ .
تذکرچهار :
۱۳ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس - - /۲۲/ ۲ ۲۳۳۱ ۱۳۲۲ مورخ ۲۳۲۱ /% برابر بخشنامه شماره ۱
قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۲۲ درصد بالاتر ) پلوس ( از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از
شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۲۱۲ و ۲۱۳ شورایعالی تامین
اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای
عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود
ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی
اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ) صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ( در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء
۲ درصد ( منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۲۱۲ و / و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۲
۲۱۳ شورایعالی سازمان خواهند بود__