جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مهاجرت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مهاجرت

Loading the player...

در ديدي کلي، علل تأثيرگذار بر مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران از چهار بُعد؛ اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي، جمعيت شناختي و طبيعي ـ کشاورزي قابل بررسي است که از اين ميان بُعد اقتصادي نقش عمده اي ايفا مي کند و پس از آن ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي، طبيعي ـ کشاورزي و جمعيت شناختي قرار دارند. ابعاد فوق برحسب عوامل جاذبه، دافعه، تبعي و شخصي قابل تقسيم بندي است که عامل دافعه روستايي بيش از ساير عوامل در مهاجرت روستاـ شهر مؤثر بوده است و سپس عوامل جاذبه شهري، شخصي و تبعي قرار دارند. دافعه هاي روستايي نيز بيشتر ابعاد اقتصادي، طبيعي ـ کشاورزي و اجتماعي ـ فرهنگي دارند.