هفت کول

1.    برگ و میوه این درختچه قابض است و از جوشانده آن در رفع دیسانتری و اسهال‌های ساده استفاده می‌شود.
2.    جهت رفع آنژین‌های ساده و ورم لثه از جوشانده این گیاه غرغره شود.
3.    جهت درمان عقب روی لثه با جوشانده این گیاه ماساژ دهند.
4.    پوست درخت این گیاه دارای ماده‌ای چسبنده می‌باشد که باعث تاول می‌گردد.
5.    میوه رسیده این گیاه مدر می‌باشد به مقدار کم مصرف کنید.