جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پل تاریخی کرودیت - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

پل تاریخی کرودیت

درروستای باریکه دردهستان بیجنوند ازتوابع شهرستان شیروان ، چرداول وبرروی رودخانه سیمره پلی وجودداردکه قدمت آن مربوط به عهدساسانیان است .
این پل که درمنطقه ای بنام ( سه پله ) واقع است بنام کرودیت معروف است  ( درگویش محلی کر بمعنای پسر ودیت بمعنای دختر است ) که پایه های آن باسنگهای بزرگ وسایرقسمتهاازسنگ وگچ ساخته شده است .
طول هریک ازپایه هاحدود 17 متروپهنای هریک نیزحدود 5/6 متر می باشد .
این پل که به سبک بسیارزیبائی ساخته شده دارای چهاردهنه است که پایه های اول ( شرقی ئغربی ) برروی کوه بناشده ودیگرپایه هاازسنگهای کف رودخانه بالاآمده اند .
پل کرودیت دارای چهارطاق بوده که اندازه دهنه هریک ازطاقهاحدود 11 مترمی باشدکه متأسفانه طاق دوچشمه آن بکلی ویران شده وسایرقسمتهانیزدرآستانه تخریب قراردارند .
این پل ارتباط بین لرستان وایلام ( فعلی ) رامیسرساخته است