چمه ره

چمه ره (چشم به راه)
سرگذشت یک کشاورز و کورزه هایش که یکی از کوزه هایش ترک برداشته و از او به صورت قطره قطره آب می ریزد و در راه کوزه ترک خورده سبکتر می شود و سنگینی به یک طرف شانه پیرمرد فشار می آورد و یک روز کوزه شکسته تصمیم می گیرد خود را بشکند تا پیرمرد یک کوزه نو جایگزین او کند ...
 

Loading the player...