چک های بی محل حقوقی و کیفری

تمامی چک هایی که صادر می شوند دارای وصف حقوقی هستند. یعنی به میزان مبلغ نوشته شده روی چک برای دریافت کننده چک حق ایجاد می شود که روی حساب بانکی مربوطه به آن میزان موجودی باشد.
در وصف کیفری می گوییم در صورتی که به میزان مبلغ چک روی حساب موجودی نباشد صادر کننده چک عمل مجرمانه انجام داده است و طبق قانون با توجه به مبالغ چک ها تا 2 سال حبس ، مجازات دارد.
 

Loading the player...